Rregullorja e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës mbështetet në Ligjin Nr. 8461, datë 25.02.1999 "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe rregulloren e Universitetit të Tiranës. Kjo Rregullore e shtrin veprimin e saj mbi të gjitha njësitë përbërëse, personelin dhe studentët e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës.