Studentët që i përkasin disa kategorive të caktuara, kanë të drejtë bazuar në legjislacionin përkatës, të përfitojnë bursa dhe reduktim ose përjashtim nga tarifat shkollore në institucionet e arsimit të lartë.