Universiteti i Tiranës Kontakt Portali

Studentë në proçes të vitit akademik 2011-2012

Gjatë periudhës së studimeve të doktoratës, studenti përpara paraqitjes në provimin e doktoratës, duhet:

  • Të ketë realizuar, si autor i parë, së paku, tri referime ose paraqitje (poster) shkencore, nga të cilat dy referime ose paraqitje duhet të jenë mbajtur në veprimtari shkencore ndërkombëtare, në një vend të zhvilluar (simpozium, konferencë, kongres), të pranuara në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe të botuara në “Proceedings”, të indeksuara me kod ISBN-je. Lista e shteteve, në të cilat veprimtaritë shkencore ndërkombëtare dhe referimet e mbajtura ose paraqitjet (poster) shkencore do të njihen, miratohet me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, me propozim të Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës (KALSH), Komisionit të Vlerësimit të titujve Akademikë dhe Konferencës së Rektorëve;
  • Të ketë botuar, si autor i parë, së paku tre artikuj shkencorë në revista shkencore. Së paku dy prej artikujve duhet të jenë botuar ose pranuar për botim në revista shkencore të njohura të vendeve të zhvilluara sipas listës së miratuar me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, me propozim të KALSH-it, KVTA-së dhe Konferencës së Rektorëve;
  • Të ketë përgatitur dhe paraqitur në Këshillin e Profesorëve të fakultetit disertacionin, së bashku me një përmbledhje, të miratuara nga udhëheqësi shkencor. Struktura e disertacionit dhe e përmbledhjes së tij përcaktohen në rregulloren e studimeve të doktoratës;
  • Të ketë dhënë provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare, mbështetur në UDHËZIM NR. 14, DATË 28.3.2011 “Për njohjen e testimeve dhe certifikimeve për gjuhën angleze për programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë”, Vendimit të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës nr.20 datë 21.05.2012 “Mbi testin e gjuhës angleze” dhe në zbatim te ligjit nr 80/2015 “ Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH” i hyrë në fuqi me 06.10.2015, Neni 134, pika 1, specifikohet se studentët, të cilët kanë nisur programin e studimit të doktoratës para hyrjes në fuqi të këtij ligji, i përfundojnë ato sipas kritereve dhe modaliteteve të legjislacionit të kohës kur këta studentë janë pranuar.

(VENDIM Nr. 593 , datë 18.08.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.864, datë 5.12.2007 të Këshillit të Ministrave “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë dhe përcaktimin e kushteve, që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore “Doktor”, të ndryshuar.")

Lista e studentëve në proçes, të vitit akademik 2011 - 2012

Doktoranti Udhëheqësi Shkencor Fusha e Studimit
Altin Rrapaj Prof. Dr. Ahmet Mançellari Ekonomiks
Geraldina Prodani Prof. Dr. Sulo Haderi Ekonomiks
Ilira Pulaj Prof. Asoc. Dr. Elida Liko Ekonomiks
Nevina Koja Prof. Dr. Albana Hashorva Ekonomiks
Pajtim Melani Prof. Dr. Shkelqim Cani Ekonomiks
Vasilika Kota (Capari) Prof. Dr. Tonin Kola Ekonomiks
Arberesh Mamudi Prof. Dr. Kol Prenga Ekonomiks
Elsana Aqifi (Ejupi) Prof . Dr. Rajmonda Duka Ekonomiks
Theranda Beqiri Prof. Asoc. Dr Dorjana Dervishi Ekonomiks
Gertjana Muca Prof. Dr. Vjollca Karapici Kontabilitet
Juna Dafa Prof. Dr. Ingrid Shuli Kontabilitet
Lirola Keri Prof. Asoc. Dr. Manjola Naço Kontabilitet
Nertila Cika Prof. Dr. Sotiraq Dhamo Kontabilitet
Redvin Marku Prof. Dr. Beshir Ciceri Kontabilitet
Valbona Gaxha Prof. Asoc. Dr. Manjola Naço Kontabilitet
Anita Gumeni Prof. Asoc. Dr. Klodiana Gorica Marketing
Behrije Rama Prof. Asoc. Dr. Klodiana Gorica Marketing
Aurela Lamaj (Bifsha) Prof. Dr. Liliana Elmazi Marketing
Denada Olli Prof. Dr. Fatmir Memaj Marketing
Matilda Broka Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Marketing
Metin Barxhaj Prof. Dr. Arjan Abazi Marketing
Sajmir Lacej Prof. Dr. Ilia Kristo Marketing
Shkëlqim Sinanaj Prof. Asoc. Dr. Vjollca Hysi Marketing
Halit Karaxha Prof. Dr. Arjan Abazi Marketing
Hidajet Karaxha Prof. Dr. Ilia Kristo Marketing
Arta Tabaku Prof. Asoc. Dr. Gentiana Sharku Financë
Azem Duraku Prof. Asoc. Dr. Gentiana Sharku Financë
Dritan Tahiraj Prof. Asoc. Dr. Brikena Leka Financë
Sead Ujkani Prof. Asoc. Dr. Brikena Leka Financë
Marsida Harremi Prof. Asoc. Dr. Gentiana Sharku Financë
Odeta Minka (Kocillari) Prof. Asoc. Dr. Fatos Ibrahimi Financë
Oltiana Muharremi Prof. Asoc. Dr. Edlira Luçi Financë
Thodhori Puleri Prof. Asoc. Dr. Dorina Kripa Financë
Alba Berberi Prof. Dr. Ahmet Ceni Menaxhim
Bruna Niçka (Papa) Prof. Asoc. Dr. Ervin Demo Menaxhim
Daniela Qiqi Prof. Dr. Perlat Lame Menaxhim
Ejvis Gishti (Shehi) Prof. Asoc. Dr. Zana Koli Menaxhim
Jorgest Kovaci Prof. Asoc. Dr. Zana Koli Menaxhim
Gentisa Furxhi Prof. Dr. Mimoza Kasimati Menaxhim
Liridon Veliu Prof. Asoc. Dr. Mimoza Manxhari Menaxhim
Saxhide Mustafa Prof. Dr. Shyqyri Llaci Menaxhim
Adela Çaushi (Jani) Akademik Gudar Beqiraj Sisteme Informacioni në Ekonomi
Evis Drini Prof. Asoc. Dr. Rovena Bahiti Sisteme Informacioni në Ekonomi
Gazmend Xhaferri Prof. Asoc. Dr. Rovena Bahiti Sisteme Informacioni në Ekonomi
Fjoralba Kumanova Prof. Dr. Ilia Ninka Sisteme Informacioni në Ekonomi
Igli Hakrama Prof. Dr. Neki Frasheri Sisteme Informacioni në Ekonomi
Irena Malolli Prof. Dr. Kozeta Sevrani Sisteme Informacioni në Ekonomi
Luis Lamani Prof. Asoc. Dr. Nevila Baci Sisteme Informacioni në Ekonomi
Ogerta Elezaj Prof. Dr. Dhimitri Tole Sisteme Informacioni në Ekonomi
Ariana Misha Prof. Dr. Fatmir Memaj Statistikë
Jonida Bicoku Prof. Dr. Fatmir Memaj Statistikë
Aurore Abazi Prof. Dr. Bukurie Dumani Statistikë
Elda Kapllani Prof. Dr. Dhori Kule & Prof. Dr. Kozeta Sevrani Statistikë
Emil Frasheri Prof. Asoc. Dr. Besa Shahini Statistikë
Llesh Lleshaj Prof. Asoc. Dr. Besa Shahini Statistikë
Lisnaja Kelmendi Prof. Dr. Areti Stringa Statistikë