Kjo Rregullore u miratua në Mbledhjen e Këshillit të Fakultetit të Ekonomisë, datë 31.10.2014, dhe çertifikuar nga Rektorati i Universitetit të Tiranës për ligjshmërinë dhe përputhshmërinë me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi për arsimin e lartë si dhe aktet e brendshme të Universiteti të Tiranës, me shkresë nr prot 3136/1, datë 05.11.2014.

Kliko këtu për më shumë informacione mbi Rregulloren e Masterit