Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 24.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 23.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 20.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 17.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 16.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 15.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 13.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti I, datë 09.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti II, datë 04.03.2023

Ndarja e sallave për provime Master, Viti II, datë 03.03.2023

Ndarja e sallave për provimin në lëndën Analiza e Pasqyrave Financiare, MSHKA, Viti i Dytë, datë 02.03.2023

Ndarja e sallave për provime, Master, Viti i Dytë, datë 28.02.2023

Ndarja e Sallave për Provime Master, Viti i Dytë, datë 27.02.2023

Ndarja e Sallave për Provime Master, Viti i Dytë, datë 24.02.2023

Ndarja e Sallave për Provime Master, Viti i Dytë, datë 20.02.2023

Provimi në lëndën "Drejtim Financiar",  Viti i Tretë, Bachelor, Dega Informatikë Ekonomike, ora 8:30, datë 19.02.2023

Provimi në lëndën "Hyrje në modelim Financiar",  Viti i Dytë, Bachelor, Dega Financë, ora 16:00, datë 19.02.2023

Provimi në lëndën "Manaxhim Strategjik",  Viti i Tretë, Bachelor, Dega Administrim Biznes, ora 11:00, datë 19.02.2023

Provimi në lëndën "Matematikë e Përgjithshme",  Viti i Parë, Bachelor, Dega Ekonomiks, ora 13:30, datë 18.02.2023

Provimi në lëndën "Programim në C++",  Viti i Parë, Bachelor, Dega Informatikë Ekonomike, ora 8:30, datë 19.02.2023

Provimi në lëndën "Makroekonomi",  Viti i Dytë, Bachelor, Dega Ekonomiks, ora 8:30, datë 18.02.2023

Provimi në lëndën "E Drejtë Biznesi",  Viti i Dytë, Bachelor, Dega Administrim Biznes, ora 8:30, datë 18.02.2023

Provimi në lëndën "Komunikimi në Biznes",  Viti i Parë, Bachelor, Dega Administrim Biznes, ora 8:30, datë 17.02.2023

Provimi në lëndën "Programim Java", dega Informatikë Ekonomike, Bachelor, Viti II, datë 17.02.2023, ora 16:00

Provimi në lëndën "Kontabilitet i Kostos", Bachelor, dega Financë, datë 19.02.2023, ora 13:00 

Master - Provimet e Departamentit të SIZ, Datë 15.02.2023, ora 18:30

Master - Provimi në lëndën “Modelim Risku”, MSHMRI, datë 15.02.2023, ora 16:00

Master - Provimi në lëndën “Kontabilitet Ligjor”, MPKA, datë 15.02.2023, ora 16:00

Provimi në lëndën “Hyrje në Ekonomi”, Bachelor, dega Informatikë Ekonomike, datë 15.02.2023, ora 13:30

Master - Provimi në lëndën “Legjislacioni dhe Administrimi Tatimor”, MSHKA, datë 15.02.2023, ora 16:30

Master - Provimi në lëndën "Qeverisje Korporatash", MPF, Viti i Dytë, datë 15.02.2023, ora 18:00

Provimi në lëndën "Ekonometri", dega Informatikë Ekonomike, datë 15.02.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Parimet Bazë të Kontabilitetit", dega Ekonomiks,  datë 14.02.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Hyrje në Ekonomi", dega Ekonomiks,  datë 14.02.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Bazat e Statistikës", dega Informatike Ekonomike, datë 14.02.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën “Bazat e Statistikës”, dega Financë, datë 14.02.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën “Bazat e Statistikës”, dega Administrim Biznes, datë 14.02.2023, ora 08.30

Provimi në lëndën “Hyrje në Ekonomi”, dega Administrim Biznes, datë 13.02.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Hyrje në Ekonomi”, dega Financë, datë 13.02.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën “Drejtim Financiar", dega Financë, datë 10.02.2023, ora 13:00

Provimi në lëndën “Sisteme Informacioni tё Menaxhimit", Dega IE, Viti i III-të, datë 10.02.2023, Ora 8:30

Provimi në lëndën e Algoritmikës, Viti I, IE, dt. 10.02.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Histori e Mendimit Ekonomik", dega Ekonomiks, Viti III, datë 10.02.2023; ora 13:00

Provimi në lëndën "Arkitekturë Kompjuteri", Dega Informatikë Ekonomike, Viti II, datë 09.02.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën “Makroekonomi", dega Financë, datë 08.02.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Makroekonimi", dega Administrim Biznes, datë 08.02.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Statistikë e aplikuar", Dega Ekonomiks, datë 08.02.2023, Ora 13:30

Povimi në lëndën “Baza Marketingu", datë 07.02.2023

Provimi në lëndën "Ekonomiks Ndërkombëtar", datë: 06.02.2023, Ora 13:00

Provimi në lëndën "Mikroekonomi", datë 06.02.2023, Ora 16:00

Provimi në lëndën "Informatikë", datë 07.02.2023, ora 13:00

Provimi në lëndën "Menaxhim Financiar", datë 06.02.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Komunikim të Dhënash dhe Rrjetat Kompjuterike", datë 06.02.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Hyrje në Informatikë", datë 06.02.2023, ora 8:30

Provimi në lëndën “Parimet Bazë të Kontabilitetit", datë 03.02.2023

Provimi në lëndën “E drejtë biznesi". datë 03.02.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Manaxhim Biznesi", datë 02.02.2023

Provimi në lëndën “Matematikë 1", datë 02.02.2023, ora 13:30

Provimi në lëndën "Manaxhimi i Burimeve Njerëzore", datë 01.02.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Ekonomiksi i Parasë dhe Bankës", datë 01.02.2023, ora 13:00

Provimi në lëndën “Sipërmarrje dhe Menaxhimi i Biznesit të Vogël", datë 01.02.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën "Siguria e Informacionit”, Dega Informatikë Ekonomike, datë 01.02.2023, ora 13:00

Provimi në lëndën "Mikroekonomi 2", Dega Ekonomiks, datë 31.01.2023, ora 11:00

Provimi në lëndën "Matematikë e Zbatuar", Dega Informatikë Ekonomike, Dt 31.1.2023, Ora 8:30

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.