Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Prof. Assoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Genc Alimehmeti është Profesor i Asociuar pranë Departamentit të Menaxhimit. Ai gjithashtu kambajturdhembanpozicionekërkimorepranëUniversitetittëBolonjës, UniversitetittëAntwerpitdhe IPRASE. Ai kapunuarsi Auditor për Delphi - General Motors dhesiconsulentpërshumëkompaniinternacionale. Aktualishtpunonsikonsulentpër IFC - World Bank Group; Delegacionin e KomisionitEuropiannëShqipëri; TACSO; etj. Përpara se tëbëhejpjesë e DepartamentittëMenaxhimit, aikreustudimet e tij bachelor dhe master nëmenaxhimdheadministrimbiznesipranëUniversitetittëBolonjës. Ai kreustudimet e DoktoraturëspranëUniversitetit Chieti-Pescara kuedhezhvilloikërkimet e tijpranëUniversitetittëTilburgutsiedhe "Institute for Law and Policy" - UniversitetiiAntwerpit.
Fusha e kërkimit: Interesat e tijkërkimorejanëmbi:Corporate finance: corporate governance mergers and acquisitions dividend policy remuneration contracting network analysis; Corporate social responsibility socially responsible investing; Corporate insolvency; Entrepreneurship; School Leadership. Nëkëtofushaaikapublikuarnë Journal of Accounting Auditing and Finance; RicercAzione; International Journal for Educational Law and Policy; Educational Management Administration & Leadership; "DirittoConcorsuale del Lavoro" - Kluwers; "Decentralization and Accountability" - Wolf Legal Publishers; etj.
Lëndët: Menaxhim Biznesi Qeverisje Korporatash Metoda Kërkimi Paraja dhe Banka
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.