Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e specialistit kontabël, i cili është në gjendje të punësohet si drejtues kontabiliteti të shoqërive të të gjitha niveleve, si auditues i brendshëm, si analist i pasqyrave financiare, si specialist i ndërtimit të sistemeve të kontabilitetit, këshilltar fiskal i ndërmarrjeve, etj. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur, në veçanti duke ndjekur rrugën e ushtrimit të profesionit të kontabilistit të miratuar, ekspertit kontabël të autorizuar, apo të këshilltarit fiskal.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Kontabilitet i Drejtimit i Avancuar 6 60 I
2 Drejtimi Financiar i Avancuar 6 60 I
3 Legjislacioni i Biznesit 5 52 I
4 Organizimi i Sistemit të Kontrollit Kontabël 6 60 I
5 Kontabiliteti Financiar i Avancuar 7 75 I
6 Administrimi dhe Rregullimi Fiskal 6 60 II
7 Analiza e Pasqyrave Financiare 7 75 II
8 Kontabiliteti Publik dhe i OJF 6 60 II
9 Auditimi i PF dhe Shërbimet e Sigurisë dhe të Konsulencës 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
10 Kontabiliteti i Sigurimeve dhe i Bankave 5 60 II
Etika Profesionale
Lëndë me Zgjedhje
10 Qeverisja e Korporatave 5 60 III
Kompjuterizimi Kontabël dhe Software Aplikativ
Kontrolli dhe Auditimi i Brendshëm
11 Praktika 15 300 III
12 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 1032