StudentetFEUT2022

Studentët kanë përfaqësinë e tyre në Senatin e Universitetit të Tiranës. Përfaqësuesit janë zgjedhur me votim nga të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të procesit të përgjithshëm zgjedhor të UT-së. Këta senatorë kanë të drejtë dhe detyrim të përfaqësojnë interesat e studentëve dhe të ngrenë problematikat e shfaqura nga ata.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.