Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i sistemeve të informacionit me një nivel të lartë njohurish teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Programim i Avancuar në Web 6 60 I
2 Siguria e Sistemeve të Informacionit 6 60 I
3 Analizë dhe Projektim i Bazave të të Dhënave 7 75 I
4 Komunikimi i të Dhënave në Biznes 6 60 I
5 Analizë e Serive Kohore 6 60 I
6 Inxhinieri e Softuerëve 6 60 II
7 Inteligjencë Artificiale 6 60 II
8 Metodat e Zhvillimit 6 60 II
9 E-Tregëtia/E-Biznesi 5 60 II
10 Sistemet e Informacionit në Kontabilitet 6 60 II
Gjithsej 60 615  
Viti i Dytë
1 Kurs Special në Informatikë 6 60 I
2 Analizë dhe Projektim i Sistemeve të Informacionit 7 75 I
Lëndë me Zgjedhje (dy gjithsej nga dy grupet)
3 Menaxhimi i Projekteve 6 60 I
Kriptografi 6 60 I
Sistemet e Menaxhimit të Njohurive 6 60 I
Integrim Sistemesh 6 60 I
Ndërveprimi Njeri-Makinë 6 60 I
Kërkime Operacionale 6 60 I
Lëndë me Zgjedhje
4 Aplikimet Mobile 6 60 I
Metoda Simulimi në Biznes 6 60 I
Web Marketing 6 60 I
Hakerimi Etik dhe Testi i Ndërhyrjeve në Rrjet 6 60 I
Sipërmarje 6 60 I
5 Praktika 20 400 II
6 Mikroteza 15 50 II
Gjithsej Viti i Dytë 60 705  
Total Viti I+II 120 1320