Bashkëngjitur gjeni:

Urdhër Nr. 02 datë 21.03.2024 Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga MAS, për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik të UT.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.