Departamenti: Ekonomiksit
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Biografia: Elida Liko është diplomuar në Ekonomiks në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në vitin 1999, ka përfunduar doktoraturën në ekonomi pranë këtij universiteti në vitin 2006 dhe aktualisht mban titullin Prof. Asoc. Dr. Ajo është pjesë e stafit të Departamentit të Ekonomiksit, që nga shtatori i vitit 2000.
Fusha e kërkimit: Makroekonomi e aplikuar
Lëndët: Makroekonomi, Makroekonomi e Avancuar dhe Ekonomiks Institucional
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.