Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Mbaruar studimet për Ekonomiks në Fakultetin Ekonomik, Universiteti I Tiranës në Korrik 2000. Pjesë e stafit të Departamentit të Ekonomiksit me kohë të plotë që nga Shtatori I vitit 2000. Maj 2009 merr gradën shkencore “Doktor I Shkencave në Ekonomiks” me temë”Krizat financiare dhe modeli stress index”. Dhjetor 2011 merr titullin Prof. Asoc. Dr. nga Universiteti I Tiranës. Lektore në Departamentin e Ekonomiksit në lëndët Hyrje në Ekonomi, Histori e Mendimit Ekonomik, Ekonomiks I ceshtjeve Sociale. Gjatë kësaj periudhe kam kryer referime në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe autore e botimeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Autore e dy monografive në gjuhën shqipe dhe angleze botuar nga shtëpi botuese gjermane. “Krizat Financiare dhe sistemi bankar shqiptar” si dhe “Financial crises and warning models. Albania case”. Prej vitit 2010 konsulente locale e Agjensisë së Akreditimit të Arsimit të Lartë.
Fusha e kërkimit: Sitemi Bankar, Arsimi dhe Çështjet sociale.
Lëndët: Hyrje në Ekonomi, Histori e Mendimit Ekonomik, Ekonomiks i Politikave Sociale
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.