Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Anisa është lektore dhe kërkuese shkencore pranë Departamentit të Ekonomiksit, Universiteti i Tiranës që prej vitit 2015. Ajo ka kryer studimet bachelor në Informatikë Ekonomike në Universitetin e Tiranës dhe më pas studimet pasuniversitare në Master Shkencor në Ekonomiks në po të njëjtin universitet duke u diplomuar me Medalje Ari dhe vlerësuar me Çmimin e Guvernatorit për Diplomën më të mirë (III) për tezën e masterit. Më tej Anisa ka fituar gradën shkencore “Doktore e Shkencave” në Ekonomiks me dizertacionin e fokusuar në ndërtimin e një strukture për orientimin e politikëbërjes lidhur me punësimin në Shqipëri dhe ndërtimin e një strukture teorike për eksplorimin e potencialit punëkrijues të Obligacioneve të Impaktit. Puna e saj kërkimore është aktualisht e fokusuar në eksplorimin e Teorisë së Sistemeve dhe Teorisë së Sinjalizimit aplikuar në Tregun e Punës, për ti sjellë në kontekstin e Obligacionve të Impaktit. Si pjesë e veprimtarisë së saj kërkimore dhe akademike, Anisa ka qenë Kërkuese Shkencore në Vizitë pranë Universitetit të Padovas si fituese e Bursës Coimbra për Kërkuesit e Rinj Shkencorë nga Europa e Afërt me një projekt të përqendruar në rishikimin e mandateve të Bankave Qendore në ekonomitë në zhvillim (në terma të punësimit dhe stabilitetit të çmimeve) dhe Lektore e Ftuar pranë Universitetit Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara në Budapest për një leksion të hapur lidhur me proçesin e punëkërkimit dhe ndërtimit të karrierës në kontekstin e pandemisë globale duke u mbështetur në Teorinë e Lojës. Anisa është angazhuar si eksperte në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare me fokus punësimin dhe zhvillimin e qendrueshëm dhe është autore e një sërë punimesh shkencore të referuara në konferenca kombëtare e ndërkombëtare të përqendruara kryesisht në fushën e punësimit dhe obligacioneve të impakitit. Fushat e kërkimit: Obligacionet e Impaktit, Teoria e Lojës, Teoria e Sistemeve, Teoria e Dizenjimit të Mekanizmave, Teoria e Sinjalizimit/Teoria e Përputhjes aplikuar në Tregun e Punës, Mandatet e Bankës Qendrore, Financimi i bazuar në Rezultate
Fusha e kërkimit: Ekonomiks Monetar, Teoria e Lojës, Ekonometri Teorike/E Aplikuar, Ekonomiksi i Sjelljes dhe Eksperimental.
Lëndët: Mikroekonomi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.