Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Anisa iu bashkangjit stafit akademik të Universitetit të Tiranës, Departamentit të Ekonomiksit në 2015. Ajo kreu studimet bachelor në Informatikë Ekonomike në të njëjtin universitet, Departamenti i Matematikës, Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar. Në 2015, Anisa përfundoi studimet Master i Shkencave në Ekonomiks me Medalje Ari (10/10), në Universitetin e Tiranës,Departamenti i Ekonomiksit. Aktualisht, është duke ndjekur studimet e doktoraturës në Ekonomiks duke e fokusuar kërkimin në përcaktimin e politikës monetare optimale në terma të masave konvencionale dhe jokonvencionale, në kushtet e Kufirit të Poshtëm Zero nëpërmjet aplikimit të Teorisë së Lojës. Anisa ka marrë pjesë në disa konferenca, kombëtare dhe ndërkombëtare me artikuj që mbulojnë fushën e ekonomiksit monetar dhe ekonometrisë së aplikuar.
Fusha e kërkimit: Ekonomiks Monetar, Teoria e Lojës, Ekonometri Teorike/E Aplikuar, Ekonomiksi i Sjelljes dhe Eksperimental.
Lëndët: Hyrje në Ekonomi, Mikroekonomi, Shkrim Akademik, Makroekonomi
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.