Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Në vitin 2010 ka përfunduar studimet në fushën e Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranës. Ka mbrojtur në vitin 2020 titullin Doktor i Shkencave në fushën e Ekonomiksit me temë Ndërveprimi Ekonomi-Mjedis në një analizë krahasuese Shqipëri -Vendet e Rajonit. Autore e artikujve shkencore dhe pjesëmarrëse në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Eksperiencë disa vjecare në mësimdhënie në lëndët Hyrje në Ekonomi, Mikroekonomi, Makroekonomi, Financa Publike, etj.
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.