Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Prof. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected] ; [email protected]
Biografia: Prof. Dr. Hysen Çela, diplomuar Ekonomist në FEUT (1983), ka punuar në Institucione të Administratës publike qendrore e vendore, entitete biznesi private e publike, organizata profesionale, etj., ku ka fituar ekperiencën e duhur në manaxhim, qeverisje, raportim financiar, auditim, etj. Eksperiencë në mësimdhënie në disiplinat:Etikë Biznesi dhe Profesionale, Auditim, SNRF, - në Fakultetin e Ekonomise UT; ne SNRF për SME në programin Master “Eenterpreneurship and local economiy development” (TEMPUS-2008-UK-JPHES) - në Universitin e Prishtinës Managing partner në Crowe AL sh.p.k. (member of Crowe Global). Tituj profesional Kontabilist i Miratuar dhe Auditues Ligjor, Autor i shumë artikujve, disa teksteve/librave dhe studimeve, publikuar brenda dhe jashtë vendit. Anëtar i CAG (Grupit Keshillimor Konsultativ) të Bordeve te Standardeve ndërkombëtare të Etikës dhe Auditimit IESBA dhe IAASB.
Fusha e kërkimit: Etika e biznesit, qeverisja, korporata, auditimi, siguria
Lëndët: Etikë Biznesi,Qeverisje Korporatash
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.