Miratuar me Vendim Nr. 20, dt. 21. 10. 2020 të Senatit Akademik, UT.

Klikoni për më tepër:
Rregullore e Brendshme e Universitetit të Tiranës "Për mbrojtjen nga Infeksioni i shkaktuar nga Virusi COVID-19"

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.