Përcillet për njohje dhe zbatim udhëzimi: nr. 3, datë 13.02.2024, "Për disa ndryshime dhe një shtesë në udhëzimin nr. 14, datë 27.05.2019, "Për përcaktimin
e kritereve dhe procedurave për përgatitjen dhe lëshimin e kartës së studentit".

Klikoni për më tepër

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.