Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 15.03.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 12.03.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 11.03.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 07.03.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 06.03.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 01.03.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 27.02.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V1, të Datës 26.02.2024

Ndarja e Sallave për Provimin Multimedia Datë 9.02.2024 ora 8:30

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 09.02.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Mikroekonomi 2 - Data 08.02.2024 - 13.30

Ndarja në Salla për Lëndën Mikroekonomi - Data 08.02.2024 - 13.30

Ndarja në Salla për Lëndën Baza Statistike - Data 08.02.2024 - 08.30

Ndarja në Salla për Lëndën Baza Statistike - Data 08.02.2024 - 11.00

Ndarja në Salla për Lëndën Ekonometri - Data 07.02.2024 - 13.30

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 06.02.2024, Ora 18:30

Ndarja në Salla për Lëndën Sipërmarrja dhe Biznesi I Vogël - Data 06.02.2024 - 08.00

Ndarja në Salla për Lëndën Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Data 06.02.2024 - 11.00

Ndarja në Salla për Lëndën Modul i Hapur (MBNJ dhe Teknikë Bankare) - Data 06.02.2024 - 13.30

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 05.02.2024, Ora 18.30

Ndarja në Salla për Lëndën Bazat e Marketingut - Data 05.02.2024 - 08.30 dhe 11.00

Ndarja në Salla për Lëndën Hyrje në Informatikë - Data 05.02.2024 - 13.30

Ndarja në Salla për Lëndën Informatikë - Data 05.02.2024 - 13.30

Ndarja në Salla për LZ Sjellje Organizative - Data 02.02.2024 - 10.30

Ndarja në Salla për Lëndën Statistikë e Aplikuar - Data 02.02.2024 - 13.30

Ndarja në Salla për Lëndën Makroekonomi - Data 02.02.2024 - 11.00.

Ndarja në Salla për Lëndën Makroekonomi - Data 02.02.2024 - 08.30

Ndarja në Salla për Lëndën Bazat e Statistikë - Data 02.02.2024 - 13.30

Ndarja në Salla për Lëndën Drejtim Financiar - Data 31.01.2024 - ora 13.30

Ndarja në Salla për Lëndën Ekonomiksi i Parasë dhe Bankës - Data 31.01.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 31.01.2024, Ora 16.30 dhe 18.30

Ndarja në Salla për Lëndën Manaxhim Strategjik - Data 31.01.2024

Ndarja Salla Provimi Hyrje ne Ekonomi - Administrim Biznes Viti I 30 Janar 2024 

Ndarja e Sallave për lëndën -Hyrje ne Ekonomi -Finance

Ndarja e Sallave per Provimin Matematike e Pergjithshme

Ndarja e Sallave per Provimin Matematike 1

Ndarja në Salla për Lëndën Hyrje ne Modelim Financiar - Data 29.01.2024

Sallat për Provimet, MPFKA dhe MPTIMPB, Janar-Shkurt 2024, Sezoni përpara Diplomimit

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 29.01.2024, Ora 18.30

Ndarja në Salla për Lëndën Parimet e Kontabilitetit - Data 29.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Arkitekturë Kompjuteri - Data 29.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën E Drejtë Biznesi - Data 29.01.2024 - 08.30

Ndarja në Salla për Lëndën Programim në Sistemet e Informacionit në Menaxhim - Data 26.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Drejtim Financiar - Data 26.01.2024 - ora 11.00

Ndarja në Salla për Lëndën Menaxhim Financiar - Data 26.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Modul I hapur 1 (Bazat e Marketingut, Etikë Biznesi) - Data 26.01.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 26.01.2023, Ora 16.30 dhe 18.30

Ndarja në Salla për Lëndën Arkitekturë Kompjuteri - Data 24.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Manaxhim - Data 24.01.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 23.01.2024, Ora 18.30

Ndarja në Salla për Lëndën E Drejtë Biznesi - Data 23.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Parimet Bazë të Kontabilitetit - Data 23.01.2024 - 11.00

Ndarja në Salla për Lëndën Parimet Bazë të Kontabilitetit - Data 23.01.2024, 8.30

Ndarja e Sallave per Provimin Matematike e Zbatuar - Data 23.01.2024

Shpërndarja në salla për provimet Master V2, të Datës 22.01.2024, Ora 18.30

Ndarja në Salla për Lëndën Siguria e Informacionit - Data 22.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Komunikimi në Biznes - Data 19.01.2024

Ndarja e studentëve në salla për provimin e lëndës “Hyrje në Ekonomi” - Data 19.01.2024 Dega: Informatike Ekonomike

Ndarja e studentëve në salla për provimin e lëndës “Hyrje në Ekonomi” - Data 19.01.2024 Dega: Ekonomiks 

Ndarja në Salla për Lëndën Makroekonomi 1 - Data 17.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Sjellje Organizative - Data 17.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Komunikim të dhënash dhe rrjeta kompjuterike - Data 16.01.2024

Ndarja në Salla për Lëndën Gjuhë e Huaj - Data 15.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.