Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, e organizata joqeveritare, si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e administratorit publik.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Administrim Publik 6 60 I
2 MBNJ në Sektorin Publik 6 60 I
3 Ekonomiks Publik 6 60 I
4 Planifikim Strategjik 6 60 I
5 Sistemet e Informacionit të Menaxhimit 6 60 I
6 Menaxhimi Financiar i Organizatave Publike 6 60 II
7 Qeverisja Qendrore dhe Lokale 6 60 II
8 Sjellja në Organizatat Publike 6 60 II
9 Menaxhim Projekti 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
10 Administrim Fiskal 6 60 II
E Drejtë Administrative
Lëndë me Zgjedhje
11 Lidershipi 5 60 III
Vlerësimi i Politikave dhe Performancës në Sektorin Publik
12 Praktika 15 300 III
13 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 1010