Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert finance në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit financiar.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Drejtim Financiar i Avancuar 6 60 I
2 Tregje Financiare 6 60 I
3 Drejtim Financiar Ndërkombëtar 6 60 I
4 Kontabilitet Drejtimi i Avancuar 5 60 I
5 Qeverisje Koorporatash 5 60 I
6 Teknikë Bankare 6 60 II
7 Drejtim Portofoli 6 60 II
8 Sistemet e Informacionit dhe Aplikimi i Modeleve në Financë 7 75 II
Drejtues Financiarë
9 Vlerësim Financiar i Biznesit 6 60 II
10 Drejtim Financiar i Organizatave Publike 6 60 II
11 Analizë e Pasqyrave Financiare/Auditim 6 60 II
Ndërmjetës Financiarë
9 Drejtim i Sigurimeve 6 60 II
10 Drejtim i Pasurive të Paluajtshme 6 60 II
11 Drejtim Bankar/Bankat e Investimit 6 60 II
12 Praktika 15 300 III
13 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 1025